Dla akcjonariuszy

WYMIANA ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI – KOMUNIKAT SPÓŁKI BILLBIRD S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
 

Dnia 5 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie numer 44/2021 (6189), pozycja 15449 o treści:
Zarząd BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 358 §3 K.S.H.  ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji, unieważnionych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 04.02.2021 r., z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki następujących serii i o następujących numerach:
A od A0000001 do A1000000,
B od B0000001 do B0200280,
C  od C0000001 do C0624490,
CC od CC0000001 do CC0600000,
D od D0000001 do D0416326,
E od E0000001 do E0400000,
F od F0000001 do F0612245,
G od G0000001 do G0637027,
W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (na rzecz aktualnego, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie) obejmujące akcje następujących serii i o następujących numerach :
A od A0000001 do A1000000,
B od B0000001 do B0200280,
C  od C0000001 do C0624490,
CC od CC0000001 do CC0600000,
D od D0000001 do D0416326,
E od E0000001 do E0400000,
F od F0000001 do F0612245,
G od G0000001 do G0637027

 

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz piąty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Fifth Call to Submit Shares

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz czwarty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Fourth Call to Submit Shares

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz trzeci każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Third Call to Submit Shares

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz drugi każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Second Call to Submit Shares

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY BILLBIRD S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Z uwagi na wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa pomiędzy Spółką a mBank S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta dnia 23.09.2020 r.
 
W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz pierwszy każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki,  pod adresem: Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

First Call to Submit Shares