Polityka prywatności

Polityka prywatności BillBird SA

 

Informację zawarte w polityce prywatności obejmują:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Formularz Kontaktowy
 4. Formularz Reklamacyjny
 5. Jeżeli zawarłeś z BillBird SA umowę w zakresie świadczenia usług pośrednictwa isprzedaży produktów
 6. Jeżeli jesteś płatnikiem rachunków lub wysyłasz przekaz pieniężny
 7. Usługa MOJEPŁATNOŚCI
 8. Kontakt telefoniczny
 9. Monitoring wizyjny
 10. Media Społecznościowe
 11. Praca w BillBird SA
 12. Konkursy, akcje promocyjne organizowane przez BillBird SA
 13. Okres przetwarzania danych osobowych
 14. Dostęp do danych
 15. Przysługujące prawa
 16. Pozostałe informacje
 17. Zamiany Polityki Prywatności

 

 

1. DEFINICJE

 

 1. Administrator – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – BillBird SA z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: BillBird SA ul. Wielicka 28b bud. C, 30-552 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000038732, NIP 6762165116, REGON 357218403, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.490.368,00 złotych, opłaconym w całości - dalej jako Billbird, użyte w treści „my” oznacza Billbird,
 2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Osoba, której dane dotyczą - każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, np. Agent, Kient, pracownik Administratora,
 5. Polityka  – przedmiotowa polityka prywatności Billbird SA,
 6. Agent – przedsiębiorca działający w zakresie przekazów pieniężnych w imieniu i na rzecz BillBird,

7.     Klient  - płatnik w zakresie Płatności Jednorazowych, który korzysta z usług lub produktów oznaczonych w obrocie VIATM i może być związany z Wystawcą umową o świadczenie usług, dostawy lub sprzedaży energii,

8.     Usługa MOJEPŁATNOŚCI - usługa oferowana przez BillBird  za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej, świadczona  drogą elektroniczną, umożliwiająca Użytkownikowi gromadzenie faktur i innych dokumentów, na podstawie których dokonuje płatności, przeglądanie historii transakcji, zawieranie umów kupna doładowań telekomunikacyjnych, zakup doładowań energetycznych, zakup paysafecard, komunikację z BillBird,

9.     Użytkownik usługi MOJEPŁATNOŚCI - osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności  prawnych lub pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Mojepłatności.pl. Ograniczoną    zdolność do czynności prawnych, zgodnie z prawem polskim mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz  osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo. Pełną zdolność do czynności prawnych mają pełnoletni, którzy nie       są ubezwłasnowolnieni.

 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

 

1)    BillBird SA w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług – bądź to poprzez nasze strony, bądź przy pomocy innych środków.

2)    Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy ten dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych usług. Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące Twojej współpracy z nami oraz wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych lub gdziekolwiek indziej.

3)    Przedmiotowa Polityka Prywatności jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy, wskazanego w RODO. Zachęcamy do poświęcenia czasu na przeczytanie Polityki Prywatności.

 

 

3. FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Dane osobowe przetwarzane w formularzu kontaktowym

W formularzu kontaktowym prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. Twoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, a także tytuł i treść wiadomości.

 

W jakim celu przetwarzamy dane zawarte w formularzu kontaktowym?

Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzali wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość pozostawioną poprzez formularz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, jakiej udzieliłeś poprzez swoje działanie, polegające na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych i treści wiadomości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzamy też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest uzasadniony  interes realizowany przez BillBird jako Administratora danych, w szczególności jako dostawcy usługi płatniczej, którego prawa i obowiązki określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ważymy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

 

4. FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Dane osobowe przetwarzane w formularzu reklamacyjnym

Formularz reklamacyjny zawiera pola, które należy wypełnić również danymi osobowymi, czyli informacjami o Tobie. Takimi danymi są w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy, ale również może być to nazwa i adres sklepu, w którym dokonujesz płatności.

 

W jakim celu przetwarzamy dane zawarte w formularzu reklamacyjnym?

Dane osobowe przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia Twojej reklamacji. Chcemy abyś był zadowolony z usługi płatności, ale równocześnie ciążą na nas obowiązki wynikające z treści artykułów 15a oraz 15b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych jak i artykułów od 3 do 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Taką podstawę przetwarzania przewiduje również RODO, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest legalne, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli w tym wypadku BillBird.

Dane osobowe przetwarzamy również w celu prawidłowego wykonania Twojego zlecenia płatności za  rachunek, płatności za rozliczenie rzeczywiste lub płatności za doładowanie energetyczne (wykonania umowy o pojedynczą transakcję płatniczą). Musimy ustalić Twoją tożsamość oraz zidentyfikować transakcję, której dokonywałeś. Ewentualnie wymienić się danymi na potrzeby dodatkowych rozliczeń. O takich okolicznościach mowa jest w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie jest legalne, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czyli w tym wypadku Ty.

Podane dane osobowe możemy również wykorzystywać w celu analizy transakcji, prowadzenia ewidencji transakcji, statystyki transakcji, prowadzenia dokumentacji księgowo- podatkowej, zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, związanych ze świadczonymi usługami. W tym zakresie obowiązki na BillBird jako Administratora danych nakładają w szczególności przepisy:

➢ artykuł 33 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

➢ artykuł 74 ustęp 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

➢ artykuły 4, 5 oraz 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006,

➢ rozdział 5, szczególnie artykułu 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest legalne, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli w tym wypadku BillBird. Podstawę przetwarzania stanowi również to, że jest ono niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez BillBird, jako Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności, jako dostawcy usługi płatniczej, którego prawa i obowiązki określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ważymy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

 

5. JEŻELI ZAWARŁEŚ Z BILLBIRD UMOWĘ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. w celu wykonywania Umowy, zawieranej pomiędzy Agentem, a BillBird oraz w celu rozstrzygania reklamacji z nią związanych lub w celu wykonywania innych umów, jeżeli takie zostaną zawarte pomiędzy Agentem, a BillBird, w szczególności  w zakresie samofakturowania lub stosowania faktur elektronicznych  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w zakresie dokumentowania sprzedaży (fakturowania), prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wynikających z przepisów ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi przez BillBird usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy oraz w zakresie przekazania Twoich danych jako agenta krajowej instytucji płatniczej do Komisji Nadzoru Finansowego, oraz ujawnienia Twoich  danych  jako Agenta w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BillBird SA w postaci zawarcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową lub deliktami, analizą, statystyką i archiwizacją transakcji płatniczych, informowania płatników i odbiorców o punktach świadczenia usług płatniczych przez BillBird, raportowania o Twojej działalności  w zakresie świadczonych usług płatniczych, dystrybucji pieniądza elektronicznego lub sprzedaży jednostek uprawniających do korzystania z usług lub dóbr cyfrowych w systemach przedpłatowych, zapewnienia posiadania właściwej informacji przez podmioty powiązane z BillBird na potrzeby raportowania finansowego, operacyjnego, prawnego, związanego ze statystyką i analizą procesów biznesowych, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

6. JEŻELI JESTEŚ PŁATNIKIEM RACHUNKÓW LUB WYSYŁASZ PRZEKAZ PIENIĘŻNY

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Niektóre typy transakcji płatności wymagają podania danych osobowych oraz ich weryfikacji.

Dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowego wykonania Twojego zlecenia płatności za rachunek, płatności za rozliczenie rzeczywiste lub płatności za doładowanie energetyczne (wykonania umowy o pojedynczą transakcję płatniczą). Musimy ustalić Twoją tożsamość oraz zidentyfikować transakcję, której dokonywałeś. Ewentualnie wymienić się danymi na potrzeby dodatkowych rozliczeń.

Dane osobowe możemy przetwarzać również w celu rozstrzygnięcia Twojej reklamacji.

Podane dane osobowe możemy również wykorzystywać w celu analizy transakcji, prowadzenia ewidencji transakcji, statystyki transakcji, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom, obrony przed roszczeniami

i dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.

Przetwarzanie może być również niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez BillBird jako administratora danych oraz jako dostawcy usługi płatniczej. Ważymy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie dokonywane przez BillBird ma zawsze podstawę prawna (jest niezbędne dla wykonania umowy, wypełnienia prawnego obowiązku lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BillBird – art. 6 ust. 1 lit. b) c ) f) RODO.

 

 

7. USŁUGA MOJEPŁATNOŚCI

 

Aby rozpocząć korzystanie z Usługi mojepłatności.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy zarejestrować się w Serwisie Internetowym mojepłatności.pl lub w Aplikacji Mobilnej, podając swoje dane osobowe.

Podczas logowania do serwisu pobierane są i zapisywane informacje w postaci plików cookies (opisane w polityce plików cookies). W Billbird korzystamy z cookies, aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po tych stronach, a przede wszystkim aby zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podczas rejestracji w serwisie mojepłatności.pl prosimy Cię o podanie adresu e-mail, na który wysyłamy link aktywujący konto Użytkownika. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, czyli wykonanie umowy.

 

Podczas zakupów Serwisie kodów paysafecard prosimy Cię o wprowadzenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu).

1. Dane osobowe podane podczas zakupu paysafecard przetwarzamy w celu prawidłowego  wydania kodu paysafecard. Musimy zidentyfikować transakcję, której dokonujesz, ewentualnie wymienić się danymi na potrzeby dodatkowych rozliczeń. Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie jest legalne jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czyli w tym wypadku Ty.

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia Twojej reklamacji. Chcemy abyś był zadowolony z Usługi dystrybucji paysafecard, ale równocześnie ciążą na nas obowiązki wynikające z treści artykułów 15a oraz 15b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych jak i artykułów od 3 do 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Taką podstawę przetwarzania przewiduje również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO mówiący, że  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Podane dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO możemy również wykorzystywać w celu analizy transakcji, prowadzenia ewidencji transakcji, statystyki transakcji, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, związanych ze świadczonymi usługami.

4. Dane osobowe przetwarzamy też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BillBird w szczególności jako dostawcy usługi, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Ważymy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

 

8. KONTAKT TELEFONICZNY
 

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie prosimy o podanie danych związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, w celu poprawnej weryfikacji dzwoniącego. Możemy prosić o podanie NIP, nazwy i adresu prowadzonej  działalności, numeru umowy lub danych terminalowych. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

1.     Rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym informujemy na początku rozmowy. Rozmowy są nagrywane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów i w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla naszych pracowników oraz osób obsługujących infolinię.

2.     Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

a.     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii Centrum Obsługi Akceptanta, w związku z wykonywaniem zawartej umowy,

b.     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu monitorowania jakości obsługi dla zapewnienia usług na jak najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i analitycznych.

 

 

9. MONITORING WIZYJNY

 

W naszych siedzibach możemy stosować monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren naszych obiektów. Dane zebrane podczas monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz ochrony mienia, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

BillBird może przetwarzać dane osobowe Użytkowników (m.in. komentarze, polubienia, a także adres IP urządzenia) odwiedzających publiczne profile firmowe Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Do mediów społecznościowych zaliczamy portale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy LinkedIn). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili firmowych. Ma to na celu umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilach, przedstawiania informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Dane możemy również przetwarzać w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

 

11. PRACA w BillBird SA

 

Dane osobowe przetwarzane w formularzu odpowiedzi na ofertę pracy

 

W formularzu odpowiedzi na ofertę pracy prosimy Cię o pozostawienie informacji, które stanowią Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, płeć, telefon kontaktowy, adres mailowy, adres zamieszkania, a także załączenie CV, w którym będą zawarte Twoje dane osobowe.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 

BillBird SA będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w której bierzesz udział i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

▬   art. 6 ust. 1a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,

▬   art. 6 ust. 1b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,

▬   art. 6 ust. 1c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy),

 

 

12. KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ BILLBIRD

 

Jeśli chcesz dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak:

▬   imię i nazwisko lub nazwa firmy,

▬   adres e-mail, adres URL oraz informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.

 

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody osoby biorącej udział w konkursie lub akcji promocyjnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia  i wykonania umowy wypłaty nagrody,
 • art. 6 ust. 1  lit. c) RODO w celach archiwizacyjnych, m.in. na podstawie ustawy  o rachunkowości,
 • art. 6 ust. lit. 1f) RODO m. in. w celu:

- zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych     

  i organizacyjnych,

- dochodzenia lub obrony  przed ewentualnymi roszczeniami.

 

 

13. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania zgody. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane również przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazano w rozdziale 15.

Dane osobowe przetwarzane na podstawach wymienionych w Polityce prywatności, innych niż zgoda, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać dane tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach  podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

 

14. DOSTĘP DO DANYCH

 

BillBird jako krajowa instytucja płatnicza jest związany tajemnicą zawodową dotyczącą świadczonych usług płatniczych. Tajemnica obejmuje informacje dotyczące Ciebie w związku ze świadczonymi przez BillBird usługami płatniczymi, w tym także informacje związane z transakcjami płatniczymi oraz zawieranymi z Tobą umowami o pojedynczą transakcję płatniczą, jeżeli nieuprawnione ujawnienie takiej informacji mogłoby narazić Ciebie na szkodę  lub zagrozić Twoim interesom.

 

Nie naruszamy obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, związanej z usługami płatniczymi, jeżeli udostępniamy Twoje dane:

- Komisji Nadzoru Finansowego w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie nadzoru lub kontroli przez ten organ,

- odbiorcom płatności (np. wystawcom rachunków za które płacisz, sprzedawcom energii), bankom obsługującym Twój rachunek, rachunek bankowy BillBird lub rachunek odbiorców płatności w celu załatwienia reklamacji lub prawidłowego wykonania Twojego zlecenia płatności za rachunek, za doładowanie energetyczne lub rozliczenie rzeczywiste,

- sądom, prokuratorom, organom podatkowym, komornikom, innym instytucjom lub uprawnionym podmiotom, ale zawsze na zasadach oraz w wykonaniu uprawnienia albo obowiązku określonego w przepisach prawa,

- za wyrażoną w postaci papierowej albo elektronicznej Twoją zgodą.

 

Jeżeli dokonywałeś płatności w placówce handlowo-usługowej, dostęp do Twoich danych ma prowadzący placówkę oraz jego personel kasowy. Prowadzący placówkę jest agentem BillBird w zakresie świadczenia usług płatniczych i jest również ujawniony w rejestrze usług płatniczych, prowadzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego. Taki dostęp jest możliwy ze względu na umowę wiążąca BillBird oraz agenta prowadzącego spółkę handlowo-usługową. Umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania Twoich danych osobowych, charakter i cel przetwarzania, rodzaj przetwarzania Twoich danych osobowych, obowiązki i prawa BillBird oraz prowadzącego placówkę agenta.

 

Dostęp do Twoich danych, oprócz wcześniej opisanych sytuacji, będą również mieli, z zastrzeżeniem poufności, odbiorcy płatności, audytorzy i doradcy prawni, podatkowi BillBird oraz dostawcy usług bankowych dla BillBird lub odbiorców płatności, dostawcy dla BillBird usług teleinformatycznych, archiwizacji i niszczenia dokumentów lub inni przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi outsourcingowe na rzecz BillBird (BillBird powierzył im wykonywanie określonych czynności operacyjnych) w związku z usługami jakie dostarcza BillBird oraz przedstawiciele handlowi BillBird, w ramach wykonywania swoich obowiązków. Podmioty powyższe albo będą związane ustawową tajemnicą zawodową (np. banki, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi) co do przetwarzania Twoich danych albo zostaną każdorazowo zobowiązani do zachowania tajemnicy płatniczej (tajemnicy zawodowej związanej z usługami płatniczymi) przez BillBird (np. dostawcy usług teleinformatycznych lub outsourcingowych, niszczenia lub archiwizacji dokumentów), przedstawiciele handlowi, podmioty z grupy kapitałowej.

 

 

15. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
 • masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Zgodę możesz wycofać w następujący sposób:

- wysyłając e-mail na adres:  support@billbird.pl

- dzwoniąc do naszego całodobowego Centrum Obsługi na numer telefonu 178596969,

- poprzez kontakt ze swoim opiekunem umowy,

- listownie na adres: BillBird SA, ul. Wielicka 28b bud. C, 30-552 Kraków,

- możesz również wysłać wiadomość na adres dane.osobowe@billbird.pl.

Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość z ofertą naszych usług możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w służący do tego link w wiadomości,

 • masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności.

 

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych na potrzeby świadczenia usług płatniczych, rozpoznawania reklamacji, ochrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń  oraz przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi.

 

 

16. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez nich nie jest możliwa realizacja usługi, którą jesteś zainteresowany.

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego, czyli państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane nie posłużą również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z, którym możesz się skontaktować poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail: dane.osobowe@billbird.pl lub listownie pod adresem: BillBird SA, ul. Wielicka 28b bud. C, 30-552 Kraków.

 

 

17. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

BillBird zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przedmiotowej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w regulacjach różnych organizacji płatniczych, bądź wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli postanowimy zmienić przedmiotową Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

Data aktualizacji: styczeń 2023